Celem Fundacji jest:

  1. inicjowanie, prowadzenie i promowanie działań edukacyjno-oświatowych oraz sportowych zmierzających do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży,
  2. aktywizacja społeczna seniorów oraz udzielanie pomocy osobom wykluczonym,
  3. wspieranie inicjatyw społecznych i instytucjonalnych na rzecz dzieci, młodzieży, seniorów oraz osób wykluczonych,
  4. prowadzenie działalności charytatywnej.

FUNDACJA REALIZUJE SWOJE CELE PRZEZ:

a) popularyzację osiągnięć dzieci i młodzieży, seniorów oraz osób wykluczonych,

b) przyznawanie nagród i wyróżnień w konkursach, turniejach i zawodach sportowych,

c) zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji zadań i celów Fundacji,

d) świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej,         merytorycznej oraz tworzenie warunków do uzyskania takiej pomocy w zakresie inicjatyw   na rzecz dzieci i młodzieży, seniorów oraz osób wykluczonych,

e) świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej organizacjom społecznym, których zadania i cele są zbieżne z celami Fundacji,

f) współpracę w zakresie opisanym powyżej z mediami, władzami państwowymi i lokalnymi, instytucjami międzynarodowymi oraz organizacjami społecznymi.

Zarząd Fundacji: (jednoosobowy): Maria Bogusz – tel +48 518 061806
Rada Fundacji: Jan Bednarczyk, Irena Rogalska, Gabriel Wróblewski.
KRS – 0000552220
Konto fundacji:
Bank Zachodni WBK 21109025900000000131144104